ARTeria w badaniu THIRD SECTOR IMPACT PROJECT

Fundacja ARTeria wzięła udział w badaniu „Third Sector Impact Project” (więcej tutaj)na temat głównych efektów i barier działalności polskich stowarzyszeń, fundacji oraz spółdzielczości realizowanym przez międzynarodowe konsorcjum, którego polskim członkiem jest Zakład Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt jest realizowany w ramach 7 Ramowego Programu Badań Komisji Europejskiej.

Badanie realizowane w Polsce dotyczy czterech modułów Third Sector Impact Project: konceptualizacji trzeciego sektora, pomiaru zasobów ekonomicznych i społecznych fundacji, stowarzyszeń i spółdzielczości, współpracy z informatorami kluczowymi projektów oraz barier wewnętrznych i zewnętrznych w działalności polskich ngo (ograniczających ich wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski, ze wskazaniem sposobów ich przezwyciężania oraz przedstawieniem dobrych praktyk działalności organizacji trzeciego sektora). Rezultatem tej części badań będzie Raport krajowy przygotowany na podstawie analizy źródeł zastanych oraz badań jakościowych (internetowe badanie ankietowe, wywiady z informatorami kluczowymi, zogniskowane badania grupowe oraz monografie typu case study wybranych polskich organizacji trzeciego sektora i ich federacji).