ARTeria na warsztatach badawczych w Estonii.

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w warsztatach badawczych dedykowanych edukacji kulturalnej, które odbyły się pod koniec marca w Triigi w Estonii. W trakcie trzydniowego spotkania została opracowana metodologia badawcza, określone cele i przebieg procesu, które będą wykorzystane w trakcie kolejnego etapu badawczego realizowanego w krajach partnerskich projektu. Badanie dotyczy szeroko rozumianej pozaformalnej edukacji kulturalnej i jest skoncentrowane na kilku poziomach: od danych dotyczących własnej działalności organizacji, poprzez analizę działalności całego sektora w danym kraju, niezależnych artystów, freelancerów, animatorów kultury, po dane na temat aktywności sektora kultury i sektora kreatywnego  na tej płaszczyźnie – także w kontekście edukacji cudzoziemców. Jednym z elementów spotkania w Estonii były także warsztaty, które zostały przeprowadzone z udziałem kilkudziesięciu artystów/animatorów kultury z różnych krajów – ich celem była praktyczna wymiana doświadczeń pomiędzy twórcami pochodzącymi z różnych kręgów kulturowych. Koordynatorem całego badania jest duński VIA University oraz dr Denise Stanley z Collage Arts.

Warsztaty odbyły sie w dniach 26-27 marca 2013 r. w siedzibie jednego z partnerów projektu European Cultural Learning Network – KAU ACADEMY. Fundacja ARTeria jest jednym z członków-założycieli European Network for Cultural Learning (ECLN). To zaplanowana na trzy lata (od końca 2012 do września 2015 roku) inicjatywa finansowana w ramach programu Leonardo da Vinci (będącego częścią europejskiego programu „uczenie się przez całe życie” – Lifelong Learning Programme).

Podstawowym celem ECLN jest stworzenie pierwszej europejskiej bazy wiedzy z zakresu edukacji zawodowej w dziedzinie przemysłów kultury oraz przemysłów kreatywnych w UE, obejmującej takie zagadnienia, jak między innymi:
·         analiza obowiązujących w Europie procedur zdobywania kwalifikacji zawodowych istotnych z punktu widzenia edukacji kulturalnej
·         przegląd pełnionych funkcji i zawodów wykonywanych przez osoby działające aktywnie w obszarze edukacji kulturalnej
·         uzyskiwanie nowych kwalifikacji przez osoby zawodowo związane z edukacją kulturalną
·         stworzenie „Obserwatorium” – nowatorskiej platformy internetowej będącej miejscem wymiany informacji, praktyk, wyników badań i wiedzy specjalistycznej z zakresu edukacji kulturalnej
a wreszcie finalnie – powołanie do życia stowarzyszenia „European Association of Cultural Learning” (EACL).
Edukacja kulturalna to, według założeń projektu, szeroko rozumiane: nauczanie i poznawanie sztuki oraz kultury odbywające się w sposób niesformalizowany zarówno w instytucjach kultury, w placówkach artystycznych, w domach i centrach kultury czy też na przykład w ramach uczestnictwa w festiwalach czy przeglądach. A więc przede wszystkim poza instytucjami zapewniającymi formalne wykształcenie, takimi, jak uniwersytety czy kolegia. Inicjatywa ECLN ma swoje korzenie w ruchach na rzecz sztuki tworzonej dla i przez społeczność (Community Arts and Popular Culture movements), które w latach 60. i 70. XX wieku pojawiły się zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie Zachodniej przede wszystkim jako wyraz sprzeciwu wobec elitarnego pojmowania sztuki. Sztuka, poprzez swój egalitarny charakter – zarówno poprzez „uprawianie” sztuki, jak i uczestnictwo w kulturze – ma ogromny transformacyjny wpływ na jednostkę oraz na społeczność. Projekt ECLN jest więc odpowiedzią na potrzeby wszystkich tych, którzy działają zawodowo na płaszczyźnie edukacji kulturalnej, wszystkich zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym w tej dziedzinie poprzez skoordynowanie działań na poziomie międzynarodowym związane z edukacją kulturalną, z kompetencjami kulturalnymi i wyzwaniami, jakie stawia przed wszystkimi konieczność edukacji przez całe życie.
Oprócz Fundacji ARTeria w projekt zaangażowało się dwunastu partnerów z jedenastu krajów Europy: Collage Arts (koordynator projektu) oraz Rinova z Wielkiej Brytanii, New Arts College z Holandii, Kau Academy z Estonii, VIA University z Danii, Dimitra z Grecji, Stowarzyszenie Prostor Plus z Chorwacji, Hope for Children z Cypru, Stowarzyszenie Mulab z Włoch oraz LabCademy z Hiszpanii.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.