Animacja kulturalna a ekonomia społeczna z Fundacją ARTeria. Międzynarodowe seminarium i warsztaty.

Prezes Fundacji ARTeria – jako ekspertka ds. polityki kulturalnej oraz ewaluatorka warsztatów – otworzyła seminarium i warsztaty „Animacja kulturalna, a ekonomia społeczna”organizowane przez instytucję kultury ARS CAMERALIS SILESIAE SUPERIORIS w ramach projektu TOOLQUIZ. Współorganizatorami dwudniowego, międzynarodowego spotkania było Bielskie Artystyczne Stowarzyszenie „TEATR GRODZKI”, ministerstwo belgijskiego regionu Flandria oraz Muzeum Dr. Guislain w Gandawie.

Spotkanie zorganizowane 29-30 maja 2012 roku w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej miało na celuprzedstawienie dobrych praktyk z obszaru Flamandzkiej Wspólnoty Belgii w zakresie zatrudnienia socjalnego. Uczestnicy szukali między innymi odpowiedzi na pytania: W jaki sposób wzmocnić związki pomiędzy opieką społeczną a doradztwem zawodowym? W jaki sposób lepiej powiązać działania sektorów zdrowia i kultury w Bielsku-Białej oraz na terenie całego województwa śląskiego na rzecz wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym? Jak efektywniej pracować nad włączeniem jednostek w funkcjonowanie społeczne?

Spotkanie zainaugurowało Bielskie Stowarzyszenia Teatr Grodzki – o projektach organizacji w zakresie edukacji międzynarodowej, metod twórczych (SUVOT, ARTERY, BASICS, DELTA) opowiedziała Agnieszka Ginko-Humphries. Następnie Arlette Thys z Ministerstwa Flamandzkiego odniosła się do ram politycznych zatrudnienia socjalnego widzianego jako zagadnienie kulturalne, a Yoon Hee Lamot podzieliła się doświadczeniami i praktykami  Muzeum Dr. Guislain w Gandawie w tym zakresie. W kolejnej części Camille Rouze, koordynatorka projektu TOOLQUIZ, przestawiła elementy współpracy międzysektorowej w kontekście praw kulturalnych jednostek, zdrowia a zatrudnienia socjalnego – jak wzmacniać relacje między tymi sektorami. W części dotyczącej synergii pomiędzy mediatorami publicznymi głos zabrali:Stephanie Helsens (związki pomiędzy zdrowiem a opieką społeczną – w jaki sposób wzmacniać zdolności adaptacyjne i zdolności do działania jednostek) oraz Filip De Pillecyn (w jaki sposób kłaść nacisk na ponowną adaptację do życia społecznego oraz nabywania umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu? Jaka rolę powinna w tym kontekście odgrywać kultura?). W części warsztatowej uczestnicy pracowali nad związkami pomiędzy zdrowiem, a kulturą (grupa A) oraz tematem „opieka społeczna/zatrudnialność a kultura” (grupa B).Następnie praca w ramach połączonych grup warsztatowych miała na celu wymianę spostrzeżeń i doświadczeń, pytania, Każda z grup podejmowała także próby zidentyfikowania elementów możliwych do modyfikacji i przygotowała draft raportu podsumowującego dyskusję. Najważniejszym pytaniem jakie postawili sobie uczestnicy było: w jaki sposób zrównoważyć i ułatwić współpracę z poszczególnymi, terytorialnymi/administracyjnymi i politycznymi szczeblami władz (europejskim, regionalnym, lokalnym), tak by wzmocnić kulturalne prawa jednostki jako głównego elementu/połączenia pomiędzy zdrowiem a zatrudnieniem; w jaki sposób wzmocnić związki pomiędzy zdrowiem, opieką społeczną a doradztwem zawodowym – poprzez kulturę i współpracę w sieci?

TOOLQUIZ to projekt, którego celem jest poszukiwanie nowego sposobu myślenia o rozwoju Europy: jak poprzez działania regionalne można usprawnić działania na szczeblu europejskim. Projekt wskazuje także interesujące prak­tyki proponując nowe, przy­szło­ściowe podej­ście w kon­tek­ście poszukiwania, badania i ustalenia nowych moż­liwo­ści roz­woju gospodar­czego i społecznego w opar­ciu o kul­turę i zasoby ludzkie.
TOOLQUIZ to także międzynarodowa plat­forma współ­pracy regional­nej, w skład której wchodzą: Castilla-​La Man­cha w Hisz­panii, Nord-​Pas de Calais we Fran­cji, Wspól­nota Fran­cuska Bel­gii, Wspólnota Flamandzka Bel­gii, Walia w Anglii, Rogaland w Nor­wegii oraz wojewódz­two śląskie (poprzez instytucję kul­tury Ars Cameralis Silesiae Supe­rioris). TOOL QUIZ korzysta z funduszy FEDER Unii Europejskiej, za pośrednictwem programu INTERREG IVC wdrożonego w celu rozwoju europejskiej współpracy interregionalnej.
Program ten, rozpoczęty w 2007 roku, wpisuje się w ramy celu 3 (współpraca terytorialna) polityki regionalnej Unii Europejskiej. Skierowany jest do władz publicznych (w szczególności do władz regionalnych i samorządowych) i do podmiotów prawa publicznego wszystkich 27 Państw Członkowskich UE (plus Szwajcaria i Norwegia).
Poprzez wymianę, dzielenie się i transfer doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk, program INTERREG IVC wnosi swój udział w polepszenie skuteczności polityk i instrumentów regionalnych oraz w modernizację gospodarczą Unii Europejskiej. W ramach programu prowadzone są projekty skupione wokół dwóch priorytetów: „Środowisko i zapobieganie ryzyku” i „Gospodarka oparta na wiedzy i innowacji”. Ten drugi zawiera podtematy takie, jak „zatrudnienie, kapitał ludzki i edukacja.
Więcej informacji uzyskać można pod adresem www.interreg4c.eu
Więcej o projekcie TOOLQUIZ: www.cameralis.art.pl w zakładce TOOLQUIZ.