The Voices of Culture z ARTerią w Brukseli

Anna Ochmann reprezentowała Fundację ARTeria w trakcie Dialogue Meeting the Voices of Culture dedykowanemu “Gender Balance in the Cultural and Creative Sectors”, które odbyło się 6 listopada 2019 roku w Brukseli. Spotkanie było połączone z prezentacją raportu powstałego po wrześniowym spotkaniu ekspertek i ekspertów w Pradze (więcej tutaj), a jednocześnie jest elementem stałego dialogu pomiędzy Komisją Europejską, a państwami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach tzw. otwartej metody koordynacji (OMC – więcej tutaj). Voices of Culture zostało ustanowione w roku 2015 jako element tego dialogu ze społeczeństwem obywatelskim. Konstrukcja procesu Voices of Culture składa się z trzech podstawowych części: „burzy mózgów”, w trakcie których około 35 przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego z państw członkowskich UE zbiera się w różnych miastach europejskich, aby omówić wybrany temat. Z tego spotkania powstaje raport (lub raporty) podsumowujący najważniejsze zebrane pomysły i rekomendacje. Wreszcie finalnym elementem jest spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej w Brukseli, którego celem jest przedstawienie i omówienie wyników i kluczowych rekomendacji. Pierwsze spotkanie („burza mózgów”) odbyło się w dniach 4-5 września w Pradze, natomiast spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej właśnie 6 listopada 2019 r. w Brukseli.

Spotkanie było moderowane przez Susanne Hollmann (Deputy Head, Cultural Policy, DG EAC, Komisja Europejska), a uczestników przywitał i przedstawił krótkie wprowadzenie Tamas Szucs, Director for Culture and Creativity, DG-EAC, Komisja Europejska. Po krótkiej ‘tour de table’, w trakcie której każdy z uczestników i uczestniczek krótko przedstawił siebie i reprezentowaną przez siebie organizację, przedstawicielki różnych Dyrekcji Generalnych starały się nakreślić w swoich wystąpieniach szerszy kontekst tematyki spotkania: Elisabeth White (DG JUST, gender equality), Susanne Hollmann (DG EAC, cultural policy), Sarah Burnet (DG CNECT, audio-visual policy) oraz Patrizia Simone (European Audiovisual Observatory). W kolejnej części spotkania Barbara Gessler (Creative Europe Programme, DG EAC) oraz Sarah Burnet (Audiovisual Industry & Media Support Programmes, DG CNECT) zaprezentowały oba komponenty programu Kreatywna Europa (‘Kultura’ i ‘Media’) i odniosły się do ewentualnych zmian w nowym okresie finansowania związanych także z wnioskami z tego spotkania.

Po lunchu, gdy do grona uczestników VoC dołączyło liczne grono przedstawicieli OMC, Imogen Gunner oraz Ailbhe Murphy zaprezentowany najważniejsze elementy i rekomendacje z opracowanego ’Brainstorming report’ odnosząc się po kolei do kluczowych wniosków każdej z czterech grup roboczych:

  • Education & Training: Gender Stereotypes, Representation, and Role Models (w której pracowała Anna Ochmann)
  • Systemic Discrimination Demands Systemic Change
  • End Sexual Violence
  • Equal Access for Women to the Labour Market and Leadership Positions

Bardzo dużą wartością spotkania była możliwość skonfrontowania wniosków i rekomendacji grupy VoC z równoległą praca grupy OMC i samymi przedstawicielami komisji Europejskiej. Fundacja ARTeria jest jedyną polską organizacją w tym eksperckim gronie.