Fundacja ARTeria powstała w 2006 roku. Realizuje różnorodne projekty związane ze wspieraniem szeroko rozumianego rozwoju regionalnego i aktywizacją środowisk lokalnych, głównie poprzez działania związane z kulturą, edukacją, projekty związane z rozwojem samorządności i świadomości obywatelskiej, upowszechnianiem praw człowieka i działaniami wspomagającymi rozwój demokracji.
Fundacja ARTeria realizuje swoje cele statutowe w ramach trzech działów:

  • ART&NET – zagad­nienia i badania związane z polityką kul­turalną, z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz sektora kultury – szczególnie organizacji pozarządowych działających w tej sferze, z rozwojem społecznym i gospodarczym poprzez działania kulturalne, projekty artystyczne
  • ARTeriodziedzictwo – działania związane z dziedzic­twem kulturowym
  • ARTeriopublikacje – działal­ność wydaw­nicza i wystawiennicza Fundacji

Fundacja ARTeria – jako jedyna polska organizacja pozarządowa – jest członkiem Culture Action Europe, międzynarodowej sieci, która od 1992 roku pełni funkcję swoistego adwokata reprezentującego sektor kultury na poziomie europejskim, aktywnie włączając się we współtworzenie polityki kulturalnej Unii Europejskiej. Fundacja jest także członkiem-założycielem European Cultural Learning Network.

Fundacja ARTeria jest organizacją pozarządową stawiającą sobie za cel promowanie, upowszechnianie, rozwój kultury i sztuki w duchu otwartości, poszanowania odmienności kulturowej i dialogu interkulturowego. ARTeria to forum spotkania ciekawych ludzi. Miejsce propagowania czynnego uczestniczenia w kulturze. Pomost łączący światy, pokolenia i ludzi. ARTeria to dialog o współczesnym świecie. Poprzez różnorodność form wyrazu artystycznego. Poprzez nowe trendy i zjawiska. Poprzez spotkanie awangardy i tradycji. Poprzez zderzenie poglądów i poszukiwanie cech wspólnych.

Cele Fundacji ARTeria to kultura bez granic i wielowymiarowa edukacja. Realizowane poprzez wspieranie i organizowanie działań edukacyjnych oraz aktywności artystycznej. Działanie na rzecz porozumienia i współpracy między narodami i kulturami różnych państw, szczególnie w ramach integracji europejskiej. Wspieranie szeroko pojmowanego rozwoju regionalnego i aktywizacja środowisk lokalnych, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój samorządności i świadomości obywatelskiej. Upowszechnianie praw człowieka, swobód obywatelskich i działań wspomagających rozwój demokracji. ARTeria to interakcja.

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez współpracę i wymianę doświadczeń z parterami polskimi i zagranicznymi: organizacjami, firmami, instytucjami czy osobami prywatnymi. Poprzez poszukiwanie nowej funkcji społecznej dla dziedzictwa kulturowego. Poprzez inicjowanie przedsięwzięć i idei, organizowanie debat, wystaw, konferencji, koncertów, spotkań, szkoleń, imprez kulturalnych, warsztatów, poprzez działalność naukową i oświatową. Poprzez wypracowywanie alternatywnych propozycji spędzenia w sposób aktywny wolnego czasu, innowacyjnych metod animacji społecznej i kulturalnej. Poprzez zaproszenie do: wspólnych inicjatyw, inwestowania w siebie, uczestniczenia w życiu społecznym, odkrywania wrażliwości czy przedsiębiorczości, rozwijania umiejętności społecznych, pobudzania kreatywności, odnajdowania zadowolenia z życia, pobudzania ludzkiej ciekawości świata.  ARTeria to strumień pomysłów i działań.

Prezeską Fundacji, od początku jej działania, jest Anna Ochmann.

Od 2019 roku wiceprezeską ARTerii jest Izabela Piotrowska-Grosse.

Pozostałe informacje znajdują się na stronie BIP Fundacji ARTeria.